Information om sortering av kartong, wellpapp och tidningar

Bästa Fastighetsägare och hyresgäster på Albert Målares väg

For English see further down

Idag har någon tänt eld på material i ett av kärlen som står vid poolhuset med stor spridningsrisk som följd. Mycket beklagligt och tvingar oss därför att ta bort kärlen tillsvidare. Detta gäller också kärlen vid närlokalen.

Vi kommer så snart miljöhuset står klart att kunna erbjuda alla som bor sortering av olika material och vi återkommer med mer info längre fram i vår.

Vi ber er alla att fortsätta sortera material som går att återvinna och använda närliggande återvinningscentraler för detta ändamål, även fortsätta att sortera ut ert matavfall. Våra kärl för brännbara hushållssopor är inte avsedda för mer mängd hushållssopor än vi vad vi har idag, och vi hoppas att vi alla kan bidra att få ner mängden brännbara hushållssopor, för miljöns skull och för att vi ska hålla nere våra gemensamma kostnader.

Tack på förhand!

Vänligen

Styrelsen

Today, someone set fire to material in one of the vessels standing by the pool house, with a great risk of spreading as a result. Very unfortunate and therefore forces us to remove the vessels for the time being. This also applies to the vessels at närlokalen.

As soon as the environmental house is ready, we will be able to offer everyone who lives here sorting of different materials and we will return with more info later this spring.

We ask you all to continue sorting materials that can be recycled and use nearby recycling centers for this purpose, also continue to sort out your food waste. Our containers for combustible household waste are not intended for more household waste than we have today, and we hope that we can all help reduce the amount of combustible household waste, for the sake of the environment and for us to keep our common costs down.

Thank You!

Kindly Regards

The Board