Utvalt inlägg

Välkomna till vår hemsida

Härmed vill vi välkomna er till vår hemsida, vi hoppas att ni får användning av den för att hitta information om vår förening och samtidigt göra det lättare att hitta fram till denna information.

Välkomna!

En snabbguide till hemsida:

Om Midgård här hittar ni lite historisk information om vårt område, samt en länk till sidan om Grannsamverkan.

För nyinflyttade lite information för de som har precis flyttat till området , en checklista för de som säljer/köper sitt hus samt information om avgifter och avier.

Styrelsen innehåller information om vilka som sitter i styrelsen, hur man kommer i kontakt med oss och vad vi sysslar med. Här hittar ni också styrelseprotokoll och information från stämmorna för aktuellt år.

Gemensamma anläggningar här finns information om trivselregler samt information om alla samfällighetens gemensamma anläggningar, så som poolen, bastu, parkering mm.

Styrdokument här hittar du information om de styrdokument som gäller för vår förening, samt dokumentarkiv för styrelseprotokoll och andra dokument från tidigare år.

Under Snabblänkar (som visas till höger ifall du tittar på hemsidan på en dator, eller längst ner ifall du använder en telefon eller platta) hittar du en genväg för att kunna kika på vad som har publicerats på våran Facebooksida, formulär för att kunna boka upp närlokalen, formulär för att göra en Felanmälan, samt andra snabblänkar som kan komma till användning.
Du hittar också en kalender för närlokalen för att kunna se aktuella bokningar och en kalender från styrelsen, där du kan se när vi har styrelsemöten, arbetsmöten, stämmor, information om städdagar och annat.

Under snabblänkarna (till höger eller längst ner på sidan, beroende på enhet) finner du alltid Sökrutan där du kan söka på ett valfritt sökbegrepp, som t.ex. ”pool” eller ”öppettider”.

Miljöhuset

Nu kan man sortera ut även grovsopor, elavfall, batterier, uttjänta ljuskällor i vårt miljöhus.
Observera att farligt avfall, vitvaror, rivningsmaterial, större möbler samt trädgårdsavfall inte får placeras i miljöhuset utan ska lämnas på ÅVC i Hagby.

Man kommer också kunna låna stegar och hämta matavfallspåsar i miljöhuset fr om vecka 29.

Vänligen
Styrelsen

Information

Miljöhus (se till att dörren går i lås när du lämnat ditt avfall)
Se skyltning i respektive soprum hur du ska sortera ditt avfall, se till att ta isär kartonger!
Fr om onsdag den 7 juli kommer man kunna lämna följande avfall i vårt nya miljöhus:
– kartong och wellpapp
– plast
– metall
– tidningar
– glas

OBS! Ragn-Sells/kommunpartner dröjer med att kunna leverera kärl för grovavfall, elartiklar, uttjänta ljusskällor, batterier samt möjligheten att få trädgårdsavfall hämtat. Vi återkommer så snart det blir möjligt att lämna detta i miljöhuset.
Saknar du en nyckeltag till miljöhuset, kontakta styrelsen via email nedan, eller lägg en lapp i vår brevlåda vid poolhuset.

Bastus
Då myndigheterna nu har ändrat sina rekommendationer är det återigen möjligt att nyttja bastun i vårt poolhus.

Växtlighet på och intill samfälld mark
Vi påminner på nytt om att ni ska se till att hålla er träd, buskar och annan växtlighet inom er tomtgräns och har ni eller tidigare planterat buskar, häckar eller annan växtlighet på samfälld mark får det inte begränsa framkomligheten på trottoarer, gång- och cykelvägar och i korsningar och hörntomter ska vara extra uppmärksamma, läs mer på https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/hackar-och-trad/

Ni som fortfarande inte har tagit bort all växtlighet på framsidan av era hus intill fasaden, gör detta snarast möjligt och plantera växterna i krukor eller motsvarande samt lägg sten eller grus för att dränera bort vatten och fukt. Efter sommaren kommer all växtlighet att börja tas bort.

Vi önskar alla boende en fortsatt härlig sommar!
Vänligen
Styrelsen

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se

Information, protokoll mm

Nedan information till alla boende i Midgård. Nedan finner ni också protokollet från den ordinarie stämman och blankett för att beställa nyckelbrickor till det nya miljöhuset.

Information till alla boende på Midgård
Miljöhus
Senast den 12 juli (information om exakt datum kommer att anslås på hemsidan, facebook samt på dörrarna till miljöhuset. Vi kommer vi att öppna vårt miljöhus för återvinning av följande material:

  • Kartong och wellpapp
  • Plast
  • Glas
  • Tidningar
  • Batterier
  • Elartiklar
  • Uttjänta ljuskällor
  • Grovsopor (ej farligt avfall, större möbler, vitvaror och inredning i form av byggavfall) allt ska rymmas i de kärl som är avsedda för grovsopor
  • Trädgårdsavfall (endast i papperssäckar)

Skyltning inne i miljöhuset anger var du ska lägga ditt material, och vi hoppas och tror att vi alla kommer att hjälpas åt att hålla ordning och snyggt inne i miljöhuset och inte lämna något avfall som inte ingår i något av ovanstående samt sortera rätt så undviker vi straffavgifter!
Observera att det kommer att installeras kamerabevakning inne miljöhuset och vi kommer att följa upp om det på något sätt missköts.
I miljöhuset kommer du framöver kunna hämta matavfallspåsar samt låna stegar.

Läs mer

Information rörande poolerna, sophus och inför årsstämman

Poolerna
Vår entreprenör som byggde poolerna med tillhörande teknik är ansvariga inom ramen för garantin att starta upp poolerna och se till att vi har en drift klar och kan öppna poolerna till den 16 juni. Vi utgår därför att vi öppnar kl. 12 den 16 juni och meddelar via hemsidan och anslag på poolhuset om ändring sker.
Observera att vi kommer att hålla bastus stängda under sommarsäsongen så länge FHM inte ändrar sina rekommendationer kopplat till Corona.

Miljöhuset
Nu återstår i stort sett att ordna med elen och passersystem till dörrarna. Vi kommer också behöva komma in i några garage för att byta ut armaturer och dra el, berörda garageägare kommer att kontaktas inom kort. Sen kommer vi slutligen upphandla leverantör/-er av hantering av materialet som ska återvinnas och hämtas.
Vi hoppas och tror att vi ska kunna öppna miljöhuset i slutet av juni men håller det lite öppet pga semestertider som kan fördröja öppningsdatumet något. Mer information kommer i juni.

Årsstämma den 9 juni i Skolhagenskolans matsal
Vi påminner om stämman den 9 juni från kl. 18.00. Vi saknar ledamöter och suppleanter till styrelsen och även valberedning, är du intresserad, hör av dig till oss i styrelsen.
Om du inte vill eller kan närvara på stämman, skicka ett ombud eller förtidssrösta! Lägg ditt röstkort i ett slutet kuvert och lägg i vår postlåda vid poolhuset senast den 7 juni eller skicka per post till Midgårds Samfällighetsförening, Box 6001, 187 06 Täby

Tack på förhand
Vänligen
Styrelsen

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se

Delar saknas i utkicket

Hej!
Tyvärr har några sidor till Bilaga 11 fallit bort i utskicket till stämman! Ny bilaga 11 kommer att delas ut i alla postlådor i veckan. Fullständig bilaga 11 finns sedan tidigare publicerad på hemsidan.
Vänligen
Styrelsen

Kallelse till Ordinarie Stämma 2021

Nedan finner ni kallelse, dagordning och tillhörande underlag till den ordinarie stämman 2021. Observera att man även i år kan välja att förtidssrösta, senast den 7 juni behöver vi ditt röstkort. Kallelsen och alla underlag kommer också att skickas ut per post.
Observera, har du nyligen köpt en fastighet kan utskicket vara adresserat till tidigare ägare, du kan dock använda det material som du fått tillsänt i din postlåda.
Vänligen
Styrelsen

Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till
Ordinarie stämma 2021 för Midgårds Samfällighetsförening

Datum för mötet:         onsdagen den 9 juni 2021
Tid för mötet:                18.30-20:30
Plats för mötet:            Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)

Dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Godkännande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman
Arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Fastställande av debiteringsplan
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga frågor

OBS! Du kan välja att delta fysiskt på stämman, skicka ett ombud till stämman eller förtidsrösta genom att använda röstkortet!

Stämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!
Varmt välkomna!
Vänligen Styrelsen

Nedan finner du underlagen till stämman:

Information om sortering av kartong, wellpapp och tidningar

Bästa Fastighetsägare och hyresgäster på Albert Målares väg

For English see further down

Idag har någon tänt eld på material i ett av kärlen som står vid poolhuset med stor spridningsrisk som följd. Mycket beklagligt och tvingar oss därför att ta bort kärlen tillsvidare. Detta gäller också kärlen vid närlokalen.

Vi kommer så snart miljöhuset står klart att kunna erbjuda alla som bor sortering av olika material och vi återkommer med mer info längre fram i vår.

Vi ber er alla att fortsätta sortera material som går att återvinna och använda närliggande återvinningscentraler för detta ändamål, även fortsätta att sortera ut ert matavfall. Våra kärl för brännbara hushållssopor är inte avsedda för mer mängd hushållssopor än vi vad vi har idag, och vi hoppas att vi alla kan bidra att få ner mängden brännbara hushållssopor, för miljöns skull och för att vi ska hålla nere våra gemensamma kostnader.

Läs mer