Garageplatser

I enlighet med stämmobeslut upplåter samfälligheten mark för garageändamål. Samfälligheten tillhandahåller dessutom elektriska installationer för belysning inne/ute samt för motorvärmare. Garagebyggnaderna ingår inte i den gemensamma anläggningen.

Garageägaren ansvarar för god skötsel av garageplatsen samt förbinder sig att inte bedriva verksamhet som är oförenlig med garageplatsens ändamål. Det ligger också i garageägarens ansvar att se till att sin del av garagebyggnaden omfattas av gällande försäkring. Vidare ansvarar garageägaren för all skötsel och underhåll av sin del av garagebyggnaden.

Samfälligheten ansvarar för skötsel och underhåll av elektriska installationer. Garageägaren är skyldig att ge samfälligheten tillträde till garageplatsen för eventuell besiktning eller reparation av de elektriska installationerna.

Vid försäljning av sitt garage är det garageägarens ansvar att säga upp avtalet genom att meddela styrelsen samt underrätta köparen om kravet att skriva ett nytt nyttjanderättsavtal med samfälligheten. Om ingen uppsägning sker svarar garageägaren för alla skyldigheter och ekonomiskt ansvar avseende garageplatsens del av byggnaden enligt gällande nyttjanderättsavtal.

Enligt stämmobeslut ska ny mall för nyttjanderättsavtal användas vid nytecknande, även befintliga garageägare ska teckna nya avtal på den nya mallen.

Nyttjanderättsavtalet kan laddas ner HÄR, två kopior skall skrivas ut, skrivas under och lämnas i styrelsens postlåda vid poolhuset eller mailas till styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se