Styrelsen

Vi är styrelsen

Vi är tacksamma om du i första hand kontaktar styrelsen via epost eller via snigelpost genom brevlådan vid poolhuset.

Jan Johansson
Ordförande
jan@midgardssamfallighetsforening.se

Irene Thacker
Kassör
irene@midgardssamfallighetsforening.se

Merja Metell Suomalainen
Sekreterare
merja@midgardssamfallighetsforening.se

Magnus Ekberg
Ledamot
magnus@midgardssamfallighetsforening.se

Daniel Feuk Wallin
Ledamot
daniel@midgardssamfallighetsforening.se

Maria Trenter
Ledamot
maria@midgardssamfallighetsforening.se

Jessica Svenvik
Ledamot
jessica@midgardssamfallighetsforening.se

Lars Sandberg
Suppleant
lars@midgardssamfallighetsforening.se

Pia Haglund
Suppleant
pia@midgardssamfallighetsforening.se

Weronica Garnefält
Suppleant
weronica@midgardssamfallighetsforening.se

Kontakta oss

Förslagslåda

Styrelsen har en brevlåda på poolhusets framsida. Den är ett alternativ för de medlemmar som saknar möjlighet att ta kontakt via epost, utan vill kunna komma med synpunkter och idéer kring samfälligheten via gammal hederlig skrivelse.

Postadress:

Midgårds Samfällighetsförening
Albert Målares väg 20
187 75 Täby

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastighetsägarna Service Stockholm AB. Ekonomifirman sköter hanteringen av driftsbidragsavierna. För frågor om avierna och om driftsbidraget kontakta i första hand Fastighetsägarna via mail kundservice@fastighetsagarna.se eller på telefon 08-617 76 00, ange att ärendet gäller Midgårds Samfällighetsförening.

Styrelsens arbete

Vision

Vår vision är att vara ett attraktivt radhusområde med en väl fungerande samfällighet och låga driftkostnader.

Styrelsen ska

  1. Förvalta samfälligheten och dess tillgångar. Kontanta tillgångar ska placeras, i den mån de inte behövs för omedelbart förestående utbetalningar, på räntebärande konto i bank.
  2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  3. Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
  4. Föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
  5. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  6. Årligen till ordinarie stämma presentera förslag till underhålls- och förnyelsearbeten, samt i förslag till utgifts- och inkomststat ange vilka medel som avser respektive arbete
  7. Se till att betryggande försäkring finns för samfällighetens egendom och kassaförvaltning

Dokument

På grund av det nya GDPR förordning är protokollen lösenordsskyddade då de kan innehålla personuppgifter. Kontakta styrelsen (styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se), för att erhålla lösenordet.

Nyhetsbrev 2022

Protokoll 2022

Ordinarie stämma 2022