Gemensamma anläggningar

I samfälligheten ingår olika anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggning Midgård:232. Dessa listas i menyn till höger (ifall du besöker denna sida på en telefon eller platta kan menyn finnas längst ner), för mer information om de olika anläggningarna, klicka på rubriken.

Allmänna trivselregler

För att du som boende ska trivas i vårt gemensamma område finns det några regler och förhållningssätt som vi i styrelsen vill uppmärksamma dig på.

Vi hoppas att du finner trivselreglerna hjälpsamma och som alltid är du välkommen med synpunkter eller om det är något du är osäker på.

Ideellt arbete

De som sitter i styrelsen är förtroendevalda och jobbar ideellt. Detta innebär att vi gemensamt behöver ta ansvar i vissa frågor medan styrelsen tar hand om andra frågor. Vi jobbar kontinuerligt med att upprätthålla en positiv anda i området och strävar efter att hålla alla kostnader nere så att din samfällighetsavgift blir så låg som möjligt.

Gemensamma ytor

Den gemensamt samfällda marken förvaltas och disponeras gemensamt. Samfälld mark tillhör alla medlemmar gemensamt och alla har således rätt att beträda den.

  • Bygglov krävs i vissa fall för byggnation och renovering, kontakta kommunen för vilka regler som gäller
  • Vid ommålning krävs inget bygglov och färgval kräver inte heller bygglov.
  • Byggnationen får inte utgöra hinder för samfällighetens styrelses uppdrag att sköta underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, tex får inte spolbrunnar för spillvatten byggas över vid entréerna och behöver entrébyggnader rivas för att åtgärda t ex dränering sker det normalt på fastighetsägarens bekostnad.
  • Byggnationen ska vara förenlig med samfällighetens mål att hålla de samfällda ytorna i gott skick
  • Byggnationen får inte utgöra hinder för övriga fastighetsägare möjlighet att passera.
  • De grannfastigheter, utöver samfälligheten genom styrelsen, som kan anses vara direkt berörda av byggnationen ska ha blivit tillfrågade inför byggnationen och även ge sitt samtycke.
  • Förvaring av bygg- och rivningsmaterial får endast under kort tid förvaras på gemensamma ytor av säkerhet- och miljöskäl, dels av respekt för grannar, dels pga att framkomligheten på gårdarna och övriga gemensamma ytor inte får begränsas och vi har många barn i området som leker.
  • Poolhuset får inte användas av hantverkare under byggtiden, behöver man vatten eller låna toalett under en begränsad tid, ta kontakt med styrelsen.

Läs mer om regler och lagar enligt Plan & bygglagen på Täby Kommuns hemsida: https://www.taby.se/bygga-bo-miljo/

Snöröjning, sopning samt löpande översyn av grönytor

Snöröjning av gemensamma parkeringar och gångvägar sker årligen genom anbudsförfarande. Sopning av området ingår i anbudet och genomförs april – maj beroende på när det torkat upp.

Den del av respektive fastighets tomtmark som angränsar till grannfastighet och eller är samfälld mark ska underhållas: Planteringar, träd, buskar och rensning av ogräs underhålls och tas bort av respektive fastighetsägare i första hand. Med samfälld mark avses entréer och området framför entrén fram till respektive förråd, från tomtgräns fram till trottoar eller gång- och cykelväg.

Har plantering på egen hand skett på egen tomtmark eller på samfälld mark ska om inget annat överenskommits denna plantering underhållas om den växer ut eller på samfälld mark eller in på angränsande tomt, ogräs ska ska löpande tas bort. Om växtligheten påverkar framkomligheten på gemensamma ytor eller på annat sätt är störande ska fastighetsägaren omgående ombesörja att växtligheten tas bort. Sker inte det kan samfälligheten ombesörja det och kostnaden kan påföras fastighetsägaren. Detta gäller under sommarperioden såväl som vinterperioden.

För att inte skada grund och fasad ska ingen växtlighet finnas mot fasad eller grund på samfälld mark, samfälld mark är all mark på framsidorna runt entréer samt på kortsidorna av fastigheterna. Växtlighet och jord binder fukt och kan skada både grund och fasad. Rötter växer också ner i dränering och förstör rören och förhindrar vatten att rinna undan.
I första hand ska fastighetsägare underhålla den samfällda marken på entrésidan genom att ta bort växtlighet som är planterad och ogräs som växer. Vill man ersätta eventuell växtlighet gör man det med t ex singel eller stenar som möjliggör att vatten bättre kan dräneras bort. Sker inte det kan samfälligheten ombesörja det och kostnaden kan påföras fastighetsägaren.

För de fastighetsägare som har egna större häckar, träd och buskar som växer ut i anslutning till trottoarer, gång och cykelvägar är det extra viktigt att dessa klipps och underhålls så att det följer kommunens riktlinjer utöver det som plan och bygglagen anger, annars kan fastighetsägaren riskera skadestånd om en olycka sker.
Läs mer på https://www.taby.se/bygga-och-bo/hackar-och-trad/

Sköts inte detta kan kommunen alternativt samfälligheten komma att utföra detta arbete beroende på vilken mark som det angränsar till och kostnaden kan då påföras fastighetsägaren.

Fimpar är ett stort miljöproblem i samhället, inom vårt gemensamma område har vi tyvärr mycket fimpar, framförallt runt våra närlokaler och vid fasta bord och bänkar och eller möbler som ställts upp på gårdarna mellan radhuslängorna. Om alla hjälper till med att fimpa i avsedda behållare eller ta med sina egna fimpar hem istället för att kasta dem på marken så bidrar vi till att minska miljöpåverkan och får på köpet ett trevligare område.

Vår – Höststädning

Under våren och hösten anordnas en gemensam städdag för att framförallt sopa bort grus och samla skräp på de delar som inte ingår i anbudsförfarandet samt enklare underhåll av vår gemensamma anläggning.

Fordonstrafik och fordonstvätt

Fordonstvätt är inte tillåtet inom vårt område. Det är viktigt att vi alla hjälps att förhindra onödig förorening av dagvattnet i kommunen.
Max 30 km är tillåten hastighet inom vårt område, vi har många barn som leker och cyklar i området, det innebär att all körning ska ske med respekt för cyklande och gående.

Bilar får inte parkeras på gångvägar och eller cykelvägar i området, då utryckningsfordon ska kunna ta sig sig fram och det råder parkeringsförbud där skyltning inte medger parkering. Endast in- /utlastning från bil får ske på dessa vägar, OBS! 10 km/h är tillåten på gång och cykelväg.
Framförandet av mopeder och motorcyklar är av säkerhetsskäl förbjudet inom hela vårt område med undantag för de vägar bilar är tillåtna enligt ovan och enligt de hastighetsbestämmelserna.
De får inte heller parkeras utanför förråd eller framför entréer. Parkering får endast ske på markerade platser enligt gällande skyltning eller i garage.

Parkering

Till varje fastighet finns möjlighet att teckna ett nyttjanderättsavtal för en (1) fast parkeringsplats, undantag är om man är ägare av ett (1) garage, då man antingen har ett (1) garage eller en (1) fast parkeringplats per fastighet. Observera att garagen inte ägs av samfälligheten, utan man köper ett garage av säljaren och och skriver ett nyttjanderättsavtal med samfälligheten, läs mer om garage via länken på förstasidan. Man kan fr om 1 januari 2020 ansöka om att hyra en extra parkeringsplats, tilldelning av hyresplats sker i mån av tillgänglighet,
För övrig parkering så får endast parkering ske på markerade platser och med
giltigt tillstånd eller p-skiva enligt gällande skyltning.

Aktuella nyttjanderättsavtal för parkeringsplatser och garage för nedladdning finns här.

Kameraövervakning

Det sker tyvärr brott och skadegörelse inom vår gemensamma anläggning, stölder och skadegörelse i vårt poolhus och inom poolområdet. Bilar utsätts för inbrott och skadegörelse och stjäls.
I enlighet med beslut på årsstämman 2021 har kameror för övervakning satts upp i området, i entrén till poolhuset, vid poolhuset för poolområdet, i miljöhuset samt över våra parkeringar inklusive sopstationer.
Syfte och bakgrund till att kameror installerats är för att motverka att brott och skadegörelse sker samt att motverka att sopor dumpas i miljöhuset i strid med våra regler och de kostnader det medför att få det bortforslat eller felsorteras.
I beslutet på årsstämmans fastställdes att styrelsen genom firmatecknare ges åtkomst till filmer 72 timmar tillbaka och också kan lämna ut material till polis när brott har begåtts.
Hanteringen av filmat material följer GDPR och vill man begära ut material kan kontakta styrelsen.
Skyltning där kamerabevakning sker finns uppsatt för de delar som omfattas inom den gemensamma anläggningen.