Kallelse till Ordinarie Stämma 2021

Nedan finner ni kallelse, dagordning och tillhörande underlag till den ordinarie stämman 2021. Observera att man även i år kan välja att förtidssrösta, senast den 7 juni behöver vi ditt röstkort. Kallelsen och alla underlag kommer också att skickas ut per post.
Observera, har du nyligen köpt en fastighet kan utskicket vara adresserat till tidigare ägare, du kan dock använda det material som du fått tillsänt i din postlåda.
Vänligen
Styrelsen

Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till
Ordinarie stämma 2021 för Midgårds Samfällighetsförening

Datum för mötet:         onsdagen den 9 juni 2021
Tid för mötet:                18.30-20:30
Plats för mötet:            Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)

Dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Godkännande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman
Arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Fastställande av debiteringsplan
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga frågor

OBS! Du kan välja att delta fysiskt på stämman, skicka ett ombud till stämman eller förtidsrösta genom att använda röstkortet!

Stämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!
Varmt välkomna!
Vänligen Styrelsen

Nedan finner du underlagen till stämman:

Information om sortering av kartong, wellpapp och tidningar

Bästa Fastighetsägare och hyresgäster på Albert Målares väg

For English see further down

Idag har någon tänt eld på material i ett av kärlen som står vid poolhuset med stor spridningsrisk som följd. Mycket beklagligt och tvingar oss därför att ta bort kärlen tillsvidare. Detta gäller också kärlen vid närlokalen.

Vi kommer så snart miljöhuset står klart att kunna erbjuda alla som bor sortering av olika material och vi återkommer med mer info längre fram i vår.

Vi ber er alla att fortsätta sortera material som går att återvinna och använda närliggande återvinningscentraler för detta ändamål, även fortsätta att sortera ut ert matavfall. Våra kärl för brännbara hushållssopor är inte avsedda för mer mängd hushållssopor än vi vad vi har idag, och vi hoppas att vi alla kan bidra att få ner mängden brännbara hushållssopor, för miljöns skull och för att vi ska hålla nere våra gemensamma kostnader.

Läs mer

Underrättelse om Stämma samt information

Hej!
Se nedan eller i bifogad fil för underrättelse om stämma, nytt datum samt övrig information.
Vänligen
Styrelsen

UNDERRÄTTELSE

2021-03-24

OBS! Nytt datum pga pandemin och gällande restriktioner!

Härmed underrättas du, i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby, om ORDINARIE STÄMMA för Midgårds Samfällighetsförening.

Datum för mötet:                                     Onsdag 9 juni 2021

Tid för mötet:                                           18.30-20.30

Plats för mötet:                                        Matsalen Skolhagenskolan

Särskild kallelse med bilagor skickas per post senast två veckor innan stämman.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan datumet för stämman. Maila motion till  styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se eller per post till Midgårds Samfällighetsförening, Box 6001, 187 06 Täby alternativt lägg det i postlådan vid poolhuset.

Läs mer

Sopor

Hej!
Många är hemma nu pga Corona och det blir mer sopor än vanligt. För allas trevnad, ställ inga sopor utanför sopkärlen om det är fullt. Oftast finns det plats i det andra sopkärlet vid den andra parkeringsplatsen. Vi vill också be alla att sopsortera sina hushållssopor, då minskar vi mängden brännbara sopor och risken för att det blir fullt på samma gång. Saknar ni material för att kunna sortera ut er matavfall? Hör av er till styrelsen så löser vi det!

Tack på förhand
Vänligen
Styrelsen

Underrättelse om Ordinarie Stämma 2021

Hej! Se nedan för underrättelse om stämma eller i bifogad fil.
Vänligen
Styrelsen

UNDERRÄTTELSE

2021-02-01

Härmed underrättas du, i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby, om ORDINARIE STÄMMA för Midgårds Samfällighetsförening.

Datum för mötet:                                            Onsdag 21 april 2021

Tid för mötet:                                                   18.30-20.30

Plats för mötet:                                                Matsalen Skolhagenskolan

Särskild kallelse med bilagor skickas per post senast två veckor innan stämman.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor innan datumet för stämman. Maila motion till  styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se eller per post till Midgårds Samfällighetsförening, Box 6001, 187 06 Täby alternativt lägg det i postlådan vid poolhuset.

Läs mer