Information, protokoll mm

Nedan information till alla boende i Midgård. Nedan finner ni också protokollet från den ordinarie stämman och blankett för att beställa nyckelbrickor till det nya miljöhuset.

Information till alla boende på Midgård
Miljöhus
Senast den 12 juli (information om exakt datum kommer att anslås på hemsidan, facebook samt på dörrarna till miljöhuset. Vi kommer vi att öppna vårt miljöhus för återvinning av följande material:

 • Kartong och wellpapp
 • Plast
 • Glas
 • Tidningar
 • Batterier
 • Elartiklar
 • Uttjänta ljuskällor
 • Grovsopor (ej farligt avfall, större möbler, vitvaror och inredning i form av byggavfall) allt ska rymmas i de kärl som är avsedda för grovsopor
 • Trädgårdsavfall (endast i papperssäckar)

Skyltning inne i miljöhuset anger var du ska lägga ditt material, och vi hoppas och tror att vi alla kommer att hjälpas åt att hålla ordning och snyggt inne i miljöhuset och inte lämna något avfall som inte ingår i något av ovanstående samt sortera rätt så undviker vi straffavgifter!
Observera att det kommer att installeras kamerabevakning inne miljöhuset och vi kommer att följa upp om det på något sätt missköts.
I miljöhuset kommer du framöver kunna hämta matavfallspåsar samt låna stegar.

För att kunna komma in i miljöhuset krävs en nyckelbricka (tag), likadana nyckelbrickor som vi använder till poolhuset. Se bifogad blankett för att beställa max två (2) nyckelbrickor utan kostnad om du inte har några. Om du vill ha access till poolhuset, då ska du också fylla i ett poolavtal som du kan ladda ner från hemsidan, skicka ett email till Styrelsen, styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se, och be om ett avtal eller lägg en lapp i vår postlåda vid poolen om att du behöver ett avtal.

Buskar, träd och övrig växtlighet
Nu växer det och blommar överallt, vilket är härligt! Dock, om du har buskar, häckar, träd eller annan typ av växtlighet på din tomt som angränsar till samfälld mark eller på samfälld mark som växer ut i och skymmer sikten (framförallt i korsningar och hörn) och eller begränsar framkomligheten på gång-och cykelvägar och trottoarer (både kommunala och samfällda), så ska dessa växter löpande klippas och i övrigt följa lagar och regler, håll all växtlighet inom tomtgräns eller om det är planterat på samfälld mark, inte längre ut än till där trottoar, gång- och cykelväg eller väg börjar. Sköts inte detta kan du som fastighetsägare bli skyldig att betala för att samfälligheten röjer bort den växtlighet som inte uppfyller lagar och krav och för allas trivsel om det är misskött.
Har du ett fruktträd på din tomt, så ska frukten som faller på hösten hålla sig på din egen tomt.
Observera, har ni växter framför era fastigheter längs med fasaden som är planterade i marken, dvs inte i krukor eller motsvarande så kommer det att rensas bort under 2021.
Om du är osäker på vad som är samfälld mark, kontakta styrelsen!

Avgiftshöjning
På den ordinarie stämman fastställdes debiteringsplan och budget. Det innebär att det sk driftsbidraget/avgiften höjs till 1300 kr per månad och fastighet, höjningen gäller retroaktivt from 1 januari 2021.  Vår ekonomifirma kommer att återkomma med hur betalningen för augusti och framåt som redan aviserats ska hanteras, då avgiften för augusti är 2700 kr och inkluderar den retroaktiva höjningen samt för september som ska vara 1300 kr.

Sopkärl för hushållsavfall
På förekommen anledning, ställ inga sopor bredvid sopkärlen om det är fullt, fåglar och andra djur tycker det är perfekt att sprida ut dina sopor på parkeringsområdet!

 • Det går oftast att pressa in soporna i kärlen.
 • Det går också bra att gå drygt hundra meter till det andra kärlet där det oftast finns plats.
 • Om det mot förmodan inte går att lösa just då, vänta med att slänga dina hushållssopor till måndag eftermiddag eller torsdag eftermiddag, inte slänga allt på söndagskväll eller tidig måndagsmorgon.
  Kommunen bestämmer när våra kärl töms och är inget vi kan besluta om, så normalt töms de måndag- och torsdagsmorgnar.

Att som vi har, två hämtningar i veckan kostar samfälligheten drygt 75 000 kr extra om året. Om vi kan sortera ut allt material som inte är brännbara hushållssopor, dvs matavfall och allt annat material som kan återvinnas i vårt miljöhus, så kan vi förhoppningsvis ändra till hämtning av våra brännbara hushållssopor till en (1) gång i veckan i framtiden.

Posthantering
Vi återkommer efter semesterperioden med mer information.

Renovering
Många renoverar sina fastigheter så här års och behöver nyttja samfälld mark och montera ställningar mm, ofta i rabatterna. Vi har tyvärr noterat att några rabatter har trampats ned. Om det ska monteras ställningar på samfälld mark och i rabatter, kontakta styrelsen för att stämma av innan ni drar igång. Blir skadorna allvarliga kan ni bli ersättningsskyldiga. Samma sak om ni nyttjar gårdarna för att måla, täck marken så inte det inte blir färgrester kvar på marken när ni är klara.
Generellt, tänk på att inte blockera eller begränsa framkomligheten för mycket in till fastigheterna då post, hemtjänst och 112-personal snabbt kan behöva komma fram. Förvara inte heller material på gårdarna, vid förråden eller framför era fastigheter mer än absolut nödvändigt, det är vår gemensamma och samfällda mark och för allas trivsel och trevnad.

Vi önskar alla boende i Midgård en härlig sommar!

Vänligen
Styrelsen

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se
www.midgardssamfallighetsforening.se
Facebook: Midgårds Samfällighetsförening