Kallelse till Ordinarie Stämma 2021

Nedan finner ni kallelse, dagordning och tillhörande underlag till den ordinarie stämman 2021. Observera att man även i år kan välja att förtidssrösta, senast den 7 juni behöver vi ditt röstkort. Kallelsen och alla underlag kommer också att skickas ut per post.
Observera, har du nyligen köpt en fastighet kan utskicket vara adresserat till tidigare ägare, du kan dock använda det material som du fått tillsänt i din postlåda.
Vänligen
Styrelsen

Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till
Ordinarie stämma 2021 för Midgårds Samfällighetsförening

Datum för mötet:         onsdagen den 9 juni 2021
Tid för mötet:                18.30-20:30
Plats för mötet:            Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)

Dagordning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Godkännande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
Förslag från styrelsen
Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman
Arvoden till styrelse och revisorer
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat
Fastställande av debiteringsplan
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Övriga frågor

OBS! Du kan välja att delta fysiskt på stämman, skicka ett ombud till stämman eller förtidsrösta genom att använda röstkortet!

Stämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!
Varmt välkomna!
Vänligen Styrelsen

Nedan finner du underlagen till stämman: