Kategoriarkiv: Nyheter

Valberedningen informerar!

Hej! Läs nedan eller ladda ner bifogad fil!
Vänligen
Valberedningen

Information från Valberedningen
Sylvana Wiström och Maria Trenter

Nyval av Ordförande till vårens Årsstämma
Utdrag ur Samfällighetens stadgar, § 6, § 7 samt § 9.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen bestar av lägst fem högst sju ledamöter jämte lägst två högst fyra suppleanter. Bara den som är medlem enligt 4§ kan vara ledamot eller suppleant. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 5 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen skall sammanträda med antal möten som verksamheten kräver.

Kallelse av ledamöterna till styrelsemöte skall ske minst sju dagar före styrelsemötet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om styrelsemötet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

Styrelsen skall
1     Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. Kontanta tillgångar skall, i den mån de inte behovs för omedelbart förestående utbetalningar, placeras i räntebärande placering hos föreningens bank.
2     Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3     Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma.
4     Vid föreningsstämma föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare.
5     Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
6     Årligen till ordinarie stämma presentera förslag till underhålls- och förnyelsearbeten, samt i förslag till utgifts- och inkomststat ange vilka medel som avser respektive arbete.
7     I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall handha samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med lagen, stadgarna och stämmobeslut i den mån beslutet ej strider mot lagen, annan författning eller mot stadgarna.
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen eller firmatecknare får dock ej utan stöd av stadgarna eller ordinarie föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för en längre tid än fem år. För sådant beslut krävs två tredjedels majoritet av de på stämman avgivna rösterna.
Ordföranden har en viktig roll för att leda och driva styrelsens arbete framåt utifrån samfällighetens stadgar samt den av stämman fastställda förnyelse- och underhållsplan och budget (inkomst-och utgiftstat).  
Nuvarande Ordförande Joakim Pedersen valdes till kassör på stämman 2014. Joakim valdes sedan till Ordförande på nästkommande stämma och har sedan dess framgångsrikt drivit och lett styrelsens arbete framåt med att förnya, utveckla och förvalta samfällighetens gemensamma anläggning.

Nu kommer Joakim att lämna samfälligheten vid årsskiftet och vi behöver till årsstämman 2022 välja en ny Ordförande.
Sittande styrelse kommer att hantera och fördela Ordförandes arbetsuppgifter mellan sig fram till årsstämman.

Läs mer

Städdag söndag den 24 oktober kl. 10.00-14.00

Äntligen kan vi samlas igen och hjälpas åt med att göra lite höstfint!
Vi ber er alla som är boende och fastighetsägare att hjälpas åt och för att hålla nere våra gemensamma kostnader samt träffa era grannar.
Nedan syns vad vi önskar genomföra under dagen, alternativt utföra det innan om man inte kan närvara just denna dag.
Dagen till ära kommer en container avsedd för trädgårdsavfall att finnas tillhands för du ska kunna slänga ditt eget trädgårdsavfall samt det som är gemensamt. Observera att inget annat än trädgårdsavfall får slängas i denna container, inga papperssäckar heller!

Läs mer

Information om posthantering!

OBS! Sista påminnelsen!

Fastighetsägare, och är ni hyresgäster så måste ni omgående se till att er fastighetsägare inkommer med blanketten nedan!

Ni som ännu inte lämnat in blanketten för anmälan ombeds göra det omgående, dock senast 15 oktober. Kommer ni in senare med blanketten kan vi dessvärre inte garantera att ni kan få ett postfack då beställning av fack sker snarast efter den 15 oktober och det är upp till 12 veckors leveranstid.

Läs mer

Dispens för postutdelning till egen postlåda vid fastigheten

Se nedan för för info från Postnord om hur en eventuell dispens hanteras.

För att få dispens från utdelning i lådsamling/fastighetsbox så behöver hela hushållet ha fyllt minst 80 år eller att man har ett gravt funktionshinder och då behöver man som fastighetsägare uppvisa ett läkarintyg. Man behöver vända sig till PostNords kundtjänst via telefon eller mejl. Och då skall man uppge namn och adress och vilket ärende det gäller.

Men för att få en dispens så behövs också våra riktlinjer för hur postlådorna är placerade vid fastigheten uppfyllas för att vi skall kunna godkänna den.

Observera att fortfarande fastighetsägaren måste ha en plats i lådsamlingen/fastighetsboxen eftersom dispensen är personrelaterad och nästa fastighetsägare kanske inte uppfyller kriteriet och då skall utdelning ske i den gemensamma lösningen

Grannsamverkan inom Midgård

Det finns nu en grupp om 10 personer boende i Midgård som deltagit i polisens information kring Grannsamverkan och är sk ”grannsamverkare”.

Polisen har varit här och informerat gruppen om vad man ska tänka på för att undvika inbrott, skadegörelse mm.

Är det någon som vill ansluta- starta en ny grupp så går det bra. Gruppen ska bestå av minst 10 personer.  Kontakta Sylvana Wiström om du är intresserad av mer info, såsom kontaktuppgifter till bl a polisen.

Täby kommun har tillsammans med polisen en lång tradition av Grannsamverkan (GSV). I Täby finns närmare 11 000 hushåll anslutna till GSV. Trenden i både Täby och flera norrförorter är att villainbrotten har ökat.

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet.

Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. Traditionellt bygger grannsamverkan på dialog och samarbete mellan de boende och polisen, men idag ser vi en utveckling där flera parter tar ett aktivt ansvar.

Kontaktperson för gruppen:

Sylvana Wiström 21f

wistromsylvana@gmail.com

Höststäddag, Laddning av bilar samt posthantering

Hej!
Nedan tre olika filer som ni kan öppna upp och läsa eller scrolla direkt på sidan för mer information. Dessa dokument kommer också att delas ut i era respektive postlådor inom kort.
Vänligen
Styrelsen


Städdag söndag den 24 oktober kl. 10.00-14.00

Äntligen kan vi samlas igen och hjälpas åt med att göra lite höstfint!

Vi ber er alla som är boende och fastighetsägare att hjälpas åt och för att hålla nere våra gemensamma kostnader samt träffa era grannar.
Nedan syns vad vi önskar genomföra under dagen, alternativt utföra det innan om man inte kan närvara just denna dag.

Dagen till ära kommer en container avsedd för trädgårdsavfall att finnas tillhands för du ska kunna slänga ditt eget trädgårdsavfall samt det som är gemensamt. Observera att inget annat än trädgårdsavfall och papperssäckar får slängas i denna container.

Läs mer

Höststäddag 24 oktober kl. 10-14

Hej!
Den 24 oktober samlas vi för att göra lite fint i området samt lite enklare byten och reparationer av vår gemensamma anläggning.
– Vi sopar och plockar upp skräp och eventuella löv på våra gemensamma ytor.-
– Vi städar ur sophuset
– Vi byter alla kvarvarande utebelysningar som ännu inte fått en LED-lampa som drar ca 80% mindre än befintliga gamla ljuskällor.
– Vi går igenom alla stuprör och lövrensare, och dokumenterar där det saknas eller är trasiga lövrensare.

När vi är klara och om vädret tillåter så bjuder vi på korv vid 14-tiden vid närlokalen.
Väl mött!
Vänligen
Styrelsen


Länk

Nytt protokoll från styrelsemöte nr. 7, 2021 finns nu publicerat: Protokoll 7, 2021.

På grund av det nya GDPR förordning är protokollen lösenordsskyddade då de kan innehålla personuppgifter. Kontakta styrelsen (styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se), för att erhålla lösenordet. OBS! Gamla lösenordet gäller!