Författararkiv: joakim

Kallelse till Ordinarie stämma den 27 april 2022

Härmed kallas du i egenskap av fastighetsägare på Albert Målares väg i Täby kyrkby till

Ordinarie stämma 2022 för Midgårds Samfällighetsförening

Datum för mötet:        onsdagen den 27 april 2022

Tid för mötet:               18.30-20:30

Plats för mötet:            Skolhagensskolans matsal (om inget annat meddelas)

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman (årsstämman kommer att ledas av en extern ordförande)
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet för stämman
 4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut
 7. Revisorernas uttalande
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Plan för underhålls- och förnyelsearbeten
 10. Avsättning till underhålls- och förnyelsefond
 11. Förslag från styrelsen
 12. Motioner från medlemmarna som inkommit till styrelsen senast sex veckor före stämman
 13. Arvoden till styrelse och revisorer
 14. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2021)
 15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget 2022)
 16. Fastställande av debiteringsplan 2021 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)
 17. Fastställande av debiteringsplan 2022 (finns utskriven i lokalen och publicerad på hemsidan)
 18. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 19. Val av revisorer och revisorssuppleant
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor

Bifogat finner du följande underlag till stämman:

Bilaga 1. Förslag från styrelsen

Bilaga 2. Blankett, fullmakt för ombud

Bilaga 3. Ny Inkomst och utgiftsstat (budget), verksamhetsåret 2021

Bilaga 4. Inkomst och utgiftsstat med noter (budget)  verksamhetsåret 2022

Bilaga 5. Information

Bilaga 6: Blankett för förslag, frågor mm

Bilaga 7: Underhålls- & Förnyelseplan 2022-2031

Bilaga 8: Ny debiteringsplan för verksamhetsåret 2021

Bilaga 9: Debiteringsplan för verksamhetsåret 2022

Bilaga 10: Förslag på ledamöter och suppleanter till styrelsen samt valberedning

Bilaga 11: Motioner

Bilaga 12: Revisors uttalande

Bilaga 13: Styrelsens verksamhetsberättelse

Bilaga 14: Årsbokslut 2021

Stämman börjar 18.30, från kl. 18 är det öppet för att registrera sig!

Varmt välkomna!

Vänligen Styrelsen

Möte gällande Open Infra

Hej,
Vi har förstått att det är mycket diskussioner just nu i vår samfällighet angående Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) och det beslut som Täby Kommun, Lantmäteriet har fattat. Kommunens beslut gerOpen Infra rätt att gräva ner fiber i vårt område.
Efter kontakt med Täby Kommun så har vi fått information om att det inte finns någon laglig grund för en överklagan av Ledningsrätten.
Vi vet att det är flera i samfälligheten som precis som vi har tecknat avtal med Open Infra men som nu vill säga upp detta avtal av olika anledningar. Vår erfarenhet är att när vi enskilt sagt upp vårt avtal med Open Infra så har vi bemötts av standardsvar och information om att vi är betalningsskyldiga för det arbete som de påbörjat.
I de Allmänna Villkoren med Open Infra punkt 3 stipuleras följande: ”skulle driftsättning inte ske inom 24 månader efter Avtalets ingående har kunden rätt att frånträda Avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till leverantören. Ett sådant meddelande bör vara skriftligt.”
Vi kan alla konstatera att någon driftsättning inte skett inom 24 månader. Vi vill därför nu göra en gemensam sak mot Open Infra innan de börjar att gräva i området och kallar därför alla som är intresserade till ett möte nu på lördag den 22 januari kl 13.00 utanför närlokalen.

Välkomna!
Bästa hälsningar
Maria, Lotta och Katja

Julgranar

God Fortsättning!
När er julgran gjort sitt, kan ni, om ni inte ombesörjer det själv, lämna den på gräsmattan bredvid miljöhuset. Granen ska vara ren från allt pynt!

Granarna ska lämnas senast den 16 januari!

Vänligen
Styrelsen

Beslut om ledningsrätt

Lantmäteriet har nu beslutat om ledningsrätt för Open Infra Core AB gällande nedläggning av optokabel och fiberoptik på samfällighetens mark samt ersättning till Samfälligheten.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:

Lantmäterimyndigheten
i Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 19 januari 2022.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer AB219519 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Se bilagor för mer information.

Vänligen
Styrelsen

Nyhetsbrev 3, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                 Täby 2021-12-22

Hej grannar!  

Här kommer lite information från oss i styrelsen, läs igenom noga!

(For English please read further down, and read carefully)

Miljöhuset

Nu har vi haft igång miljöhuset i ca 6 månader. Det har hittills fungerat mycket bra tycker vi!

Vi har dock några saker som vi vill lyfta fram och hoppas att alla hjälps åt med:

 • Dörrarna går inte alltid i lås, kontrollera att dörren verkligen går i lås genom att öppna och stänga dem några gånger om de står och klickar då det har visat sig svårt att få att fungera till hundra procent.
 • Inför jul- och nyårshelgerna, då det är extra mycket kartonger, ta isär och platta till alla kartonger och hjälps åt med att hålla ordning i miljöhuset, sopa upp skräp.
 • På förekommen anledning, större saker som inte ryms i kärlen för blandat avfall eller för elartiklar t ex större element, rivningsmaterial, färg (farligt avfall), stora mattor mm får inte placeras i kärlen utan att ska köras till tippen för sortering.
 • Stäng locken på kärl med lock när du lämnat ditt material för återvinning.  
Läs mer

Nya parkeringstillstånd för 2022-2024

Hej!
Detta år börjar närma sig sitt slut och i och med det så behöver samtliga parkeringstillstånd bytas ut.
Ni som har en avtal om en fast parkeringsplats och hyr en extra parkeringsplats kommer att få nya parkeringstillstånd i era respektive postlådor innan årsskiftet. Dessa tillstånd ska allltid vara synliga i bilrutan och de gäller för den plats man har avtal för.
Vänligen
Styrelsen

Valberedningen informerar!

Hej! Läs nedan eller ladda ner bifogad fil!
Vänligen
Valberedningen

Information från Valberedningen
Sylvana Wiström och Maria Trenter

Nyval av Ordförande till vårens Årsstämma
Utdrag ur Samfällighetens stadgar, § 6, § 7 samt § 9.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Styrelsen bestar av lägst fem högst sju ledamöter jämte lägst två högst fyra suppleanter. Bara den som är medlem enligt 4§ kan vara ledamot eller suppleant. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 5 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsen skall sammanträda med antal möten som verksamheten kräver.

Kallelse av ledamöterna till styrelsemöte skall ske minst sju dagar före styrelsemötet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om styrelsemötet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

Styrelsen skall
1     Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. Kontanta tillgångar skall, i den mån de inte behovs för omedelbart förestående utbetalningar, placeras i räntebärande placering hos föreningens bank.
2     Föra redovisning över föreningens räkenskaper.
3     Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma.
4     Vid föreningsstämma föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare.
5     Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
6     Årligen till ordinarie stämma presentera förslag till underhålls- och förnyelsearbeten, samt i förslag till utgifts- och inkomststat ange vilka medel som avser respektive arbete.
7     I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall handha samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med lagen, stadgarna och stämmobeslut i den mån beslutet ej strider mot lagen, annan författning eller mot stadgarna.
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen eller firmatecknare får dock ej utan stöd av stadgarna eller ordinarie föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för en längre tid än fem år. För sådant beslut krävs två tredjedels majoritet av de på stämman avgivna rösterna.
Ordföranden har en viktig roll för att leda och driva styrelsens arbete framåt utifrån samfällighetens stadgar samt den av stämman fastställda förnyelse- och underhållsplan och budget (inkomst-och utgiftstat).  
Nuvarande Ordförande Joakim Pedersen valdes till kassör på stämman 2014. Joakim valdes sedan till Ordförande på nästkommande stämma och har sedan dess framgångsrikt drivit och lett styrelsens arbete framåt med att förnya, utveckla och förvalta samfällighetens gemensamma anläggning.

Nu kommer Joakim att lämna samfälligheten vid årsskiftet och vi behöver till årsstämman 2022 välja en ny Ordförande.
Sittande styrelse kommer att hantera och fördela Ordförandes arbetsuppgifter mellan sig fram till årsstämman.

Läs mer

Städdag söndag den 24 oktober kl. 10.00-14.00

Äntligen kan vi samlas igen och hjälpas åt med att göra lite höstfint!
Vi ber er alla som är boende och fastighetsägare att hjälpas åt och för att hålla nere våra gemensamma kostnader samt träffa era grannar.
Nedan syns vad vi önskar genomföra under dagen, alternativt utföra det innan om man inte kan närvara just denna dag.
Dagen till ära kommer en container avsedd för trädgårdsavfall att finnas tillhands för du ska kunna slänga ditt eget trädgårdsavfall samt det som är gemensamt. Observera att inget annat än trädgårdsavfall får slängas i denna container, inga papperssäckar heller!

Läs mer

Information om posthantering!

OBS! Sista påminnelsen!

Fastighetsägare, och är ni hyresgäster så måste ni omgående se till att er fastighetsägare inkommer med blanketten nedan!

Ni som ännu inte lämnat in blanketten för anmälan ombeds göra det omgående, dock senast 15 oktober. Kommer ni in senare med blanketten kan vi dessvärre inte garantera att ni kan få ett postfack då beställning av fack sker snarast efter den 15 oktober och det är upp till 12 veckors leveranstid.

Läs mer