Beslut om ledningsrätt

Lantmäteriet har nu beslutat om ledningsrätt för Open Infra Core AB gällande nedläggning av optokabel och fiberoptik på samfällighetens mark samt ersättning till Samfälligheten.

Den som är missnöjd med Lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärd
kan överklaga dessa genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:

Lantmäterimyndigheten
i Täby kommun
Esplanaden 3
183 80 Täby

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.
Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra
veckor från avslutningsdagen, d.v.s. senast den 19 januari 2022.
Kommer skrivelsen in för sent kan överklagandet inte behandlas.
Ange att ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd ni
överklagar. Anteckna förrättningens ärendenummer AB219519 och
redogör för vad ni anser skall ändras och varför.

Se bilagor för mer information.

Vänligen
Styrelsen