Nyhetsbrev 3, 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                 Täby 2021-12-22

Hej grannar!  

Här kommer lite information från oss i styrelsen, läs igenom noga!

(For English please read further down, and read carefully)

Miljöhuset

Nu har vi haft igång miljöhuset i ca 6 månader. Det har hittills fungerat mycket bra tycker vi!

Vi har dock några saker som vi vill lyfta fram och hoppas att alla hjälps åt med:

  • Dörrarna går inte alltid i lås, kontrollera att dörren verkligen går i lås genom att öppna och stänga dem några gånger om de står och klickar då det har visat sig svårt att få att fungera till hundra procent.
  • Inför jul- och nyårshelgerna, då det är extra mycket kartonger, ta isär och platta till alla kartonger och hjälps åt med att hålla ordning i miljöhuset, sopa upp skräp.
  • På förekommen anledning, större saker som inte ryms i kärlen för blandat avfall eller för elartiklar t ex större element, rivningsmaterial, färg (farligt avfall), stora mattor mm får inte placeras i kärlen utan att ska köras till tippen för sortering.
  • Stäng locken på kärl med lock när du lämnat ditt material för återvinning.  

Värmepumpar

Om ni har en värmepump framför er fastighet, se till att vatten dräneras bort ordentligt. Då detta är samfälld mark så ska ni säkerställa att vatten inte rinner ut på asfalten eller trädäck vid era entréer och fryser till is så här års. Det är mycket stor halk- och skaderisk och isen kan döljas under snön.

Posthantering

Ni ska nu alla ha betalat in 1525 kr i förskott enligt separat avi och information om postfacken enligt de krav Postnord har ställt. Under början av 2022 kommer postfacken att monteras vid närlokalen och poolhuset och styrelsen återkommer med mer information och nycklar mm.

Vi har inte längre någon postbox på ICA för samfälligheten utan samfällighetens postadress är: Midgårds Samfällighetsförening, Albert Målares väg 20, 187 75 Täby

Ordförande och suppleanter till Styrelsen

Som vi tidigare informerat om, flyttar nuvarande Ordföranden efter årsskiftet. Valberedningen behöver nu hjälp med att ta fram förslag på kandidat till ny Ordförande som ska väljas på årsstämman i april 2022. Styrelsen behöver också fylla på med suppleanter. Hör av er till Sylvana och Maria i valberedningen om ni känner någon som kan vara intresserad eller om ni själva är intresserad av styrelsearbete. De nås enklast på valberedningen@midgardssamfallighetsforening.se

Önskar vi er alla från Styrelsen

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se  www.midgardssamfallighetsforening.se

Facebook: Midgårds Samfällighetsförening

Environmental House

We have now been running the environmental house for about 6 months. We think it has worked very well!

However, we have some things we want to highlight and hope that everyone will support:

– The doors do not always lock, so check that the door really locks by opening and closing them if they are clicking as it has proved difficult to function fully out.

– Before the Christmas and New Year holidays, when there are extra boxes, take apart and flatten all the boxes and help to keep the house in order and sweap the floor and pick up any garbage.

– Larger items that do not fit in the bins for mixed waste or for electrical items such as larger elements, demolition materials, paint (hazardous waste), large carpets are not allowed in the bins, please leave this material at Hagby recycling center.

– Close the lids of containers with lids when you have left your material for recycling.

Heat pumps

If you have a heat pump in front of your property, make sure that water is drained away properly. As this is common ground, you must ensure that water does not leak out on the asphalt or wooden deck at your entrances and freeze to ice this time of year. There is a very high risk of slipping and the ice can be hidden under the snow.

Mail handling

You should now all paid in SEK 1525 in advance according to a separate notice and information about the postal compartments according to the requirements set by Postnord. During the beginning of 2022, the mailboxes will be installed at the Närlokalen and the Pool house and the board will return with more information and keys etc.

We no longer have a mailbox at ICA for the community, but the community’s postal address is: Midgårds Samfällighetsförening, Albert Målares väg 20, 187 75 Täby

Chairman and deputies to the Board

As previously informed, the current Chairman will move after New Year’s. The Nomination Committee now needs help in preparing a proposal for a candidate for a new Chairman to be elected at the Annual General Meeting in April 2022. The Board also needs to add deputies. Contact Sylvana and Maria in the nomination committee if you know someone who may be interested or if you yourself are interested. They are most easily reached at valberedningen@midgardssamfallighetsforening.se

To All of You from the Board

styrelsen@midgardssamfallighetsforening.se  www.midgardssamfallighetsforening.se

Facebook: Midgårds Samfällighetsförening